Català | Español | English |
Condicions generals per a la compra de productes

Condicions generals per a la compra de productes

CONDICIONS GENERALS PER A LA COMPRA DE PRODUCTES DEL CATÀLEG D’EMPREMTES DE CATALUNYA

1. OBJECTE

Aquestes condicions generals per a la compra de productes del catàleg d’Empremtes de Catalunya (en endavant les Condicions Generals de Compra) regulen la contractació entre el CLIENT i SANTIAGO MARTÍN SUBIRATS del projecte de comercialització en línia dels productes del catàleg d’Empremtes de Catalunya per a l'adquisició dels productes oferts al portal web.

RESPONSABLE DE LA CONTRACTACIÓ (CONCESSIONARI):

SANTIAGO MARTÍN SUBIRATS

DNI: 36.941.617-Y

Carrer Banys Nous, número 11

A/e: bcncrafts@bcncrafts.com

El CCAM posa a disposició dels CLIENTS aquesta botiga per tal de promocionar i incentivar l’artesania a Catalunya. Tanmateix, l'ús i l'explotació de la botiga en línia ha sigut adjudicat mitjançant concessió al Sr. SANTIAGO MARTÍN SUBIRATS.

El CCAM simplement facilita un espai on compradors i venedors poden negociar i efectuar les seves transaccions. Per tant, el contracte que es genera una vegada s'ha realitzat la compra de qualsevol producte venut per un venedor extern, concerneix únicament i exclusivament el comprador i el venedor d'aquest producte. El CCAM no forma part d'aquest contracte, no assumeix cap responsabilitat relacionada amb el mateix, ni actua com a representant del venedor. El venedor és responsable de la venda dels seus productes així com d'oferir assistència a les reclamacions del comprador, o pel que fa a qualsevol assumpte relacionat amb aquest contracte entre comprador i venedor.

Aquestes Condicions Generals de Compra es complementen amb els Termes d'ús del portal web i la Política de privacitat i, si s'escau, amb les Condicions particulars de cada producte, com també amb qualsevol altre text legal del portal web.

Per això, el CLIENT ha de llegir amb deteniment aquests documents amb caràcter previ a la contractació dels productes.

El CLIENT pot descarregar, emmagatzemar, reproduir i imprimir una còpia d'aquestes Condicions Generals de Compra, dels Termes d'ús del portal web, de la Política de privacitat i de les Condicions particulars de cada producte ofert en aquest portal web.

En el supòsit de conflicte entre aquests documents, prevaldran aquestes Condicions Generals de Compra i les Condicions particulars del producte i publicació adquirit pel CLIENT.

 

2. PROCEDIMENT DE COMPRA DE PRODUCTES

2.1 General

Per a l'adquisició d'un producte ofert al portal web, el CLIENT haurà d’emplenar el formulari de compra que apareix a la secció "Botiga" del portal web i, tot seguit, prémer el botó "Enviar". El CLIENT pot emplenar el formulari de compra en qualsevol dels idiomes del portal web.

Prèviament a l'enviament de la comanda es reprodueix al portal web el text d'aquestes Condicions Generals de Compra, com també la Política de privacitat, que el CLIENT haurà d'acceptar prement el botó "Acceptar" .

L'acceptació per part del CLIENT d'aquestes Condicions Generals de Compra suposa també l'acceptació dels Termes d'ús del portal web, de la Política de privacitat i de les Condicions particulars de cada producte.

Després de completar el procés indicat, el contracte de compravenda del producte triat pel CLIENT queda formalitzat. El CLIENT rebrà una confirmació del contracte electrònic, amb la inclusió de tots els seus termes, mitjançant correu electrònic. Aquesta confirmació servirà tanmateix per tal que el CLIENT identifiqui, si s'escau, possibles errors en la introducció de les seves dades.

Per a la correcció de les dades de qualsevol formulari de compra el CLIENT haurà d'enviar, en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, un correu electrònic a bcncrafts@bcncrafts.com, indicant-hi exactament quines són les dades errònies i les dades correctes substitutòries.

El CLIENT rebrà una confirmació del contracte amb les dades corregides.

BCNCRAFTS.COM informa el CLIENT que arxivarà els suports electrònics en els quals la contractació electrònica hagi quedat reflectida.

PROCÉS DE COMPRA

  1. El procés de compra consta de diverses etapes: un cop el CLIENT ha decidit comprar un producte, ha de fer clic a la icona del cistell que trobarà a la pàgina de descripció del producte. Amb aquesta acció el producte s’afegirà al cistell virtual.

  2. Des del cistell virtual es pot modificar la quantitat de productes demanats i eliminar-los. Si el CLIENT disposa d'un codi de descompte el podrà aplicar també des d'aquesta pàgina.

  3. Un cop el CLIENT estigui satisfet amb el contingut del seu cistell podrà procedir al pagament o checkout.

  4. En arribar al checkout el CLIENT té la possibilitat de registrar-se com a nou usuari del lloc, iniciar sessió amb un compte ja existent o continuar la comprar com a convidat.

  5. En cas de crear un compte nou, el CLIENT haurà d'indicar obligatòriament, als apartats corresponents, el seu nom, cognom, correu electrònic, contrasenya, confirmació de la contrasenya, adreça de facturació i, opcionalment, una adreça d'enviament diferent de la de facturació. També serà obligatòria l'acceptació dels Termes i Condicions.

  6. En cas de continuar la compra com a convidat se li demanarà la introducció del seu nom, cognom, correu electrònic, adreça de facturació i, opcionalment, una adreça d'enviament diferent de la de facturació.

  7. En cas d'iniciar sessió amb un compte ja existent, podrà triar si vol utilitzar una adreça de facturació que ja tenia guardada o utilitzar-ne una de nova; el mateix serà aplicable per a l'adreça d'enviament.

  8. Un cop indicades les adreces de facturació i d’enviament seguint qualsevol dels tres mètodes descrits, el CLIENT haurà de triar el mètode d'enviament. Els mètodes d'enviament disponibles poden variar en funció del contingut de la comanda, l'adreça d'enviament i/o de facturació i altres.

  9. Un cop triat el mètode d'enviament, el CLIENT ha de seleccionar el mètode de pagament i acceptar els termes i condicions. Els mètodes de pagament disponibles poden variar en funció del contingut de la comanda, l'adreça d'enviament i/o facturació i altres.

  10. Un cop triat el mètode de pagament i acceptats els termes i condicions, es mostra al CLIENT el resum de la comanda. Si hi està d'acord ha de confirmar-la per tal de fer-la efectiva. En funció del mètode de pagament triat, el sistema el pot redireccionar a una passarel·la externa de pagament (on el CLIENT haurà de fer el pagament seguint les directives de cada passarel·la) o directament processar la comanda i redireccionar-lo a la pàgina de comanda finalitzada.

 

2.2 Preus, despeses i forma de pagament

Per visualitzar la informació i els serveis que ofereix BCNCRAFTS.COM no és necessari emplenar cap formulari de registre.

En tot cas, el CLIENT garanteix ésser major de 14 anys i que tota la informació que facilita, en especial la relativa a les seves dades personals, és exacta i veraç, obligant-se a realitzar les modificacions necessàries quan aquesta informació canviï.

Els preus dels productes s’expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s’inclouen les despeses d’enviament, l’import del qual s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda. El venedor es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

El preu dels productes serà el que s’estipuli al portal web, tret d’errada manifesta; en cas que es descobreixi una errada en el preu d’algun producte carregat a una comanda, el venedor n’informarà el CLIENT tan aviat com sigui possible i se li abonarà l’import total de la comanda; posteriorment podrà tornar a realitzar la comanda, amb el preu correcte. Si no es pogués contactar amb el CLIENT, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran íntegrament els imports que haguessin estat abonats. El venedor no estarà obligat a lliurar cap comanda de productes a un preu incorrecte inferior (àdhuc quan s’hagi enviat la confirmació de la comanda) si l’errada en el preu és òbvia i inequívoca, i s’hagués pogut detectar per part del CLIENT com a preu incorrecte.

L’oferta de productes i preus és vàlida en tant que s’exposa al portal web, i sempre en funció de les existències disponibles.

En cas que un producte no estigués disponible un cop realitzada la comanda, el CLIENT en serà informat, mitjançant correu electrònic o telèfon, del lliurament d’una part de la comanda, o bé de la cancel·lació de la mateixa. El CLIENT rebrà la devolució de l’import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 14 dies a partir de la realització de la comanda.

Formes de pagament:

El pagament de les comandes es realitzarà mitjançant targeta de crèdit/dèbit, Paypal o transferència bancària.

S’acceptaran les targetes següents: VISA i Mastercard.

Les transaccions de compra es desenvoluparan en un marc estricte de confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL (Secure Socket Layer); en cap cas s’emmagatzemaran les dades que puguin relacionar la identificació del mitjà de pagament amb la identitat del seu titular.

2.3 Lliurament

Els productes contractats pel CLIENT seran lliurats en el termini màxim de trenta (30) dies des de la seva contractació electrònica. En el cas de que al producte s'indiqui específicament que és PER ENCÀRREC, el període de lliurament pot variar entre set (7) i seixanta (60) dies, ja que aquests productes necessiten un temps de realització per part de l'artesà a partir del seu encàrrec.

L'entrega del producte o productes adquirits es farà al domicili d'entrega designat lliurement per l'usuari. D'aquesta manera, el venedor no assumeix cap responsabilitat en cas que el lliurament del producte o servei no es pugui realitzar com a conseqüència del fet que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o en cas que el lliurament no pugui realitzar-se per causes alienes a l'empresa d'enviament, assignada a aquest efecte, com és l'absència de destinatari.

Sense perjudici d’això, el venedor haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui realitzar-se en el temps convingut i, en cas de no ser així, com més aviat millor, a satisfacció tant del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat contra el venedor.

2.4 Desistiment i devolució de productes

D'acord amb la legislació vigent, el CLIENT té la facultat de desistir del contracte de compravenda assumint al seu càrrec els costos de devolució del producte.

Aquest dret haurà d'exercitar-se en el termini màxim de catorze (14) dies naturals mitjançant notificació al concessionari a la seva adreça de correu electrònic: bcncrafts@bcncrafts.com.

El dret de desistiment queda limitat al fet que el CLIENT torni el paquet sense obrir, precintat i en les mateixes condicions en què li va arribar.

Es reemborsarà el preu dels productes retornats en el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l'exercici del dret de desistiment, al compte bancari o a la targeta del CLIENT des del qual es va fer la transferència del preu en formalitzar la compravenda.

Les despeses de recollida i enviament de productes per desistiment o per devolució seran a càrrec del CLIENT; la devolució dels productes donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades en relació a l’import dels productes. Les despeses de recollida i enviament seran a càrrec del venedor només en cas d’errada per part d’aquest. El CLIENT no tindrà dret a desistir en els casos establerts a la normativa i, en especial, quan es tracti de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

3. GARANTIES

El venedor garanteix la qualitat dels productes i queda subjecte al compliment de la legislació vigent en matèria de garanties.

En el supòsit de no conformitat amb els productes adquirits en aquest portal web, com també d'incompliment per part del venedor de les obligacions derivades de la legislació vigent, d'aquestes Condicions Generals de Compra i/o de qualsevol altre text de caràcter legal del portal web, el CLIENT pot adreçar-se al venedor a l’adreça carrer Banys Nous, 11 de Barcelona (08002) per presentar les seves queixes i/o reclamacions. També seran vàlides les queixes i/o reclamacions enviades pel CLIENT a bcncrafts@bcncrafts.com.

El CLIENT pot demanar fulls de reclamacions al carrer Banys Nous, 11 de Barcelona (08002) o descarregar-los a http://www.consum.cat/doc/doc623421952.pdf.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), com a responsable del tractament, i el Sr. SANTIAGO MARTÍN SUBIRATS, com a encarregat del tractament, aplicaran la política de protecció de dades de caràcter personal següent en el tractament de les dades de caràcter personal:

De conformitat amb allò que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals dels CLIENTS seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer anomenat “GESTIÓ ECONÒMICA” del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a la normal prestació dels serveis d'accés i ús del portal web, com també per a la compra de productes.

D'acord amb la normativa aplicable, aquest fitxer es troba inscrit al Registre General de Protecció de Dades.

En compliment d'allò que estableix l'article 6 i següents de l'esmentada llei, el CLIENT tindrà, en tot moment, dret d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals. Els drets esmentats podran ser exercitats pel CLIENT i, si s'escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud enviada per correu electrònic a ccam@gencat.cat o també mitjançant carta signada i adreçada al director del CCAM. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms del CLIENT, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del codi d’identificació fiscal o DNI o passaport, i petició en la qual es concreti la sol·licitud. En cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent. El CCAM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal incloses als corresponents fitxers i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en compliment d'allò que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. El CCAM s'obliga a no comunicar les dades de caràcter personal de què disposi, llevat que sigui requerit a comunicar-les per una autoritat o òrgan competent, judicial o administratiu, en l'exercici de les funcions que legalment tingui atribuïdes. Per llur compliment, el CCAM respectarà, sempre, les garanties, normes i procediments previstos a l'ordenament jurídic.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals de Compra i qualsevol altre text amb caràcter contractual d'aquest portal web es regiran per allò disposat per la legislació espanyola i catalana que sigui aplicable.

Els conflictes, controvèrsies i reclamacions entre les parts derivats de l'execució dels contractes regulats en aquestes Condiciones Generals de Compra, sempre que el seu destinatari sigui una persona consumidora o usuària, i/o d'aquells contractes dels qual puguin derivar-se relacions jurídiques de consum, hauran de resoldre's per mitjà del Sistema Arbitral de Consum si les persones consumidores o usuàries presenten la corresponent sol·licitud davant una Junta Arbitral de Consum.

En el seu defecte, els conflictes, controvèrsies i reclamacions es dirimiran als jutjats i tribunals del domicili del CLIENT, sempre que aquest visqui al territori de l'Estat espanyol; en el supòsit que el CLIENT visqui a l'estranger o sigui una empresa que no tingui la consideració de CLIENT i/o consumidor de conformitat amb la legislació vigent, les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

6. REGISTRE DE LES CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals han estat dipositades al Registre de Condicions Generals de la Contractació del Registre de Béns Mobles del Registre Mercantil de Barcelona.

Tornar