Català | Español | English |
BASES DEL CONCURS

BASES DEL CONCURS

BASES LEGALS Santiago Martin Subirats, amb Document Nacional d’Identitat (DNI) 36941617-Y és el responsable de la gestió de la Botiga Empremtes de Catalunya; realitza una promoció adreçada a clients, persones físiques, majors d'edat que compleixin els requisits i les accions expressades a les bases PRIMERA i TERCERA posterior, sota la modalitat de concurs gratuït, que es durà a terme a la ciutat de Barcelona en les dates i condicions que més endavant es detallen. Primera.- Objectiu, termini de participació i data de celebració del concurs L'objectiu del concurs és agrair als clients de d’ EMPREMTES DE CATALUNYA la seva confiança, així com donar a conèixer la marca i fomentar la participació a les nostres xarxes socials El període de participació de la promoció s'estableix de la següent manera: • Data d'inici: 21 d’ ABRIL a les 10:00 hores. • Data de finalització: 5 de MAIG a les 20:00 hores. Segona.- Premis Els/les premiats/des hauran de complir degudament els requisits recollits a la base TERCERA. El premi serà una peça de l’ artesana i escultora Fili Plaza, per a cada guanyador. • Penjoll LÍQUENS: es tracta d’ un penjoll fet de bronze pertanyent a la col•lecció de LÍQUENS, inspirada en els paisatges de la Cerdanya i en els colors que li donen els líquens. La mida és 10 * 4 * 0.2 cm. Tercera.- Àmbit subjectiu Podran participar en el concurs aquells qui reuneixin els requisits que a continuació es detallen: • Ser major d'edat. • Atendre a una d’ aquestes dues exigències de les presents bases o ambdues:  Penjar una foto o imatge divertida o creativa de la PRIMAVERA A CATALUNYA participant des de Instagram amb el Hashtag #CONCURSEMPREMTES18 O  omplir la butlleta que es troba a la botiga del Centre d’ Artesania de Catalunya, Empremtes de Catalunya, al carrer Banys Nous, 11. És imprescindible realitzar com a mínim una de les dues coses. El fet de participar en el concurs penjant una fotografia o imatge significa que el participant transfereix tots els drets a Santiago Martin Subirats, podent utilitzar per a qualsevol ús comercial o de marca la fotografia indefinidament i en qualsevol país. Queden exclosos de poder participar:  Personal del CCAM i Empremtes de Catalunya  Familiars dels mateixos Quarta.- Mecànica del concurs 1- Per participar, els concursants han de pujar una fotografia o muntatge fotogràfic divertit i/o creatiu DE LA PRIMAVERA A CATALUNYA amb el hashtag #CONCURSEMPREMTES18 o 2- omplir la butlleta que es troba a la botiga física (Banys Nous,11) sempre que compleixin els requisits esmentats en el punt TERCER. Cinquena.- Comunicació al premiat i formalització del lliurament Els guanyadors seran seleccionats el dia 7 de MAIG i seran informats amb un període màxim de quatre dies. EMPREMTES DE CATALUNYA comunicarà a través dels mitjans de què disposi (telèfon, correu electrònic, Facebook, etc.), als guanyadors del concurs el premi obtingut, així com el procediment per formalitzar el lliurament dels premis segons el que estableixen les presents bases. Sisena.- Canvi dels premis i renúncia o impossibilitat d'acceptació Els premis del sorteig del present concurs en cap cas podran ser objecte de canvi o compensació econòmica a petició seva. En cas que per qualsevol circumstància el premiat renunciés, o per qualsevol raó no pogués acceptar el premi, perdrà el seu dret a obtenir-ho, tot i que l’empresa organitzadora podrà utilitzar igualment les imatges cedides. Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, accepten que, en cas de resultar guanyadors d'aquest concurs, es publiquin els noms a les XXSS. Setena.- Utilització publicitària del nom del guanyador La mecànica de la promoció exigeix que les dades siguin facilitades de forma veraç i completa i que estiguin actualitzades gràcies a la cooperació dels participants. Si les dades de caràcter personal fossin incertes, incompletes o no estiguessin actualitzades, l’empresa organitzadora quedaria facultada per excloure de la promoció al participant en qüestió. Els participants en la promoció consenten que les dades facilitades siguin utilitzades i tractades, a més de amb la finalitat de participar en la promoció, per a la promoció i comercialització dels serveis i productes de l’empresa organitzadora per qualsevol via inclosa l'electrònica. La prestació del consentiment al tractament de les dades personals per a la gestió de la promoció és obligatòria. La prestació del consentiment al tractament de les dades personals per rebre comunicacions comercials és optativa, de manera que en qualsevol moment durant o finalitzada aquesta promoció, poden exercir el seu dret de cancel•lació o de no rebre més comunicacions de caràcter comercial. Els participants pel sol fet de participar, accepten íntegrament les presents Bases, i per tant, autoritzen Santiago Martin Subirats a la publicació del seu nom i imatge a la pàgina web així com a qualsevol tipus de publicitat, promoció, o publicació amb finalitats comercials o informatius sempre en relació amb aquesta promoció, sense reemborsament de cap tipus. Així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'entén prestat el seu consentiment per al tractament de les dades personals subministrades exclusivament per als fins anteriorment esmentats. Vuitena- Fiscalitat dels premis Als premis d'aquesta promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques si el premiat tingués residència fiscal a Espanya, en virtut de les quals correspondrà al guanyador la realització de la retenció o l'ingrés a compte d'aquests impostos a què estan subjectes aquests premis, així com el Reial Decret 2069/1999, de 30 de desembre , pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l'Estat; el Decret 3059/1966, de 1 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de taxes fiscals, i altres disposicions concordants. Novena- Protecció de dades: D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que mitjançant aquest formulari, les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat "Clients" del qual és responsable Santiago Martín Subirats, amb la finalitat de la comunicació d'informació relativa a als serveis que es presten. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a Santiago Martín Subirats a l’adreça electrònica: empremtesdecatalunya@gmail.com, o físicament a la botiga Empremtes de Catalunya, al carrer Banys Nous 11, 08002 de Barcelona. Desena.- Desvinculació d’Instagram Instagram no patrocina, avala, ni administra de forma alguna aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Instagram i és conscient de que està proporcionant la seva informació a Santiago Martin Subirats i no a Instagram. Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Santiago Martin Subirats titular i responsable d'aquest fitxer. La finalitat serà la gestió del present concurs i l’enviament d'informació comercial que pugui ser del seu interès. Onzena.- Reserves i limitacions S'entén, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d'aplicacions independents al website; la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs i la pèrdua del premi si li hagués atorgat. Santiago Martin Subirats queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació. Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar a l'enviament dels premis. Santiago Martin Subirats es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs. Santiago Martin Subirats exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet. Santiago Martin Subirats es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases. Santiago Martin Subirats es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. Així mateix, Santiago Martin Subirats queda exempt de tota responsabilitat si concorre algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi. Dotzena.- Acceptació de les bases Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, n'accepten les bases i el criteri de Santiago Martin Subirats pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta promoció.
Mostrar: Per pàgina:
Ordre:
Per artesà:
Per material:

No hi ha productes en aquesta categoria

Continuar